ذرات معلق، گرد و غبار، آلودگی هوا؛ تعلیقی برای تنفس یا تدبیری بر تهدید؟!

پیشرفت سریع و روزافزون فناوری، با وجود ارائۀ فرصت های بی شمار، چالش هایی را در زمینه های مختلف علمی-کاربردی پیش روی نوآوران قرار داده که بررسی این شرایط نیازمند مطالعه و تحقیقات ژرف است. مجلۀ « فناورد » به منظور دربرگرفتن تمام جوانب نوآوری در حیطه های مختلف فناوری، از شکل گیری ایده ذهنی تا بهره وری وسیع کاربردی پا به عرصه وجود نهاده است. هدف این مجله که از سوی معاونت پژوهشی دانشگاه صنعتی شریف منتشر می شود، فراهم آوردن بستری مناسب برای تبادل اطلاعات، انعکاس دستاوردهای پژوهشی و تجارب ارزندۀ صاحبان صنایع و گسترش و بهبود حیطۀ فناوری و نوآوری است.

تمرکز این مجله بر تهدیدها و فرصت هایی است که به دلیل سرعت روزافزون پیشرفت فناوری پیش روی نوآوران و مبتکران زمینه های مختلف صنعت قرار دارد. ارتباط میان دانشمندان و صنعتگران درون مرزی و برون مرزی برای ارتباط و مبادله بهتر اطلاعات، مورد تاکید و توجه این مجله است که بدین ترتیب اطلاعاتی غنی و ارزشمند از حیطۀ نوآوری در فناوری را به علاقه مندان ارائه می دهد. لازم به ذکر است که مجلۀ « فناورد » در قالب دوفصلنامه منتشر شده و مطالب هر شماره پیرامون موضوعی خاص خواهد بود.