تالیف کتاب شیشه های سیلیکات سدیمی تیتانیم دار

مولف : دکتر بهمن میرهادی، میثاق قمری

مشخصات نشر : تهران: بهمن میرهادی، 1388

ویرستار : بهزاد مهدی خانی

چاپ اول : 1388شیشه و فرآورده های شیشه ای امروزه به عنوان یکی از صنایع مهم در اغلب کشورهای چهان محسوب می گردد. ترکیب های مختلفی از مواد اولیه جهت رسیدن به هدف های خاصی با هم ترکیب شده و شیشه ای با ویژگی های مورد نظر ساخته می شود. با اطمینان می تون گقت که یکی از مهم ترین کاربردهای شیشه ها ، کاربردهای اپتیکی است. یکی از این ترکیبات، ترکیب سه تایی TiONa2O،   
SiO2 می باشد. تلاش های گسترده ای در این زمینه انجام شده است. دی اکسید تیتانیوم یا تیتانیا یکی از پر مصرف ترین مواد در  دنیا محسوب می شود. اگر چه بیش از دویست سال از کشف آن می گذرد  و بیش از هشتاد و پنج سال است که به صورت تجاری استفاده می شود، اما هنوز هم در زمنیه های مختلف و در بخش های مختلف تحقیقاتی مورد استفاده قرار می گیرد. شکاف انرژی این ماده حدود 3/2 الکترون ولت است که می تواند نو فرابنفش را جذب کندو در این کتاب سعی بر آن است تا تاثیرات دی اکسید تیتانیوم بر برخی از ویژگی های اپتیکی و طیف سنجی شیشه ای گروه سیلیکاتی مورد بررسی قرار گیرد. این بررسی ها محدوده های مختلف طیفی از ماوراء بنفش تا مادون قرمز را شامل می شود. به دلیل تاثیر عدد کوردیناسیون بر ویژگی های اپتیکی شیشه ها در بخش هایی از کتاب به بخث در زمینه وضعیت قرارگیری اتم های تیتانیوم در شیشه اشاره شده است و در نهایت به بررسی تاثیر پودرهای نانو بر ایجاد هموژنیته در دمای پایین اشاره می شود.