مشاور ریاست در امور بانوان و خانواده

دولت جمهوری اسلامی ایران طبق اصل بیست ویکم قانون اساسی موظف به تضمین حقوق زنان در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی بوده و باید در جهت ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی  وی اقدام نماید .

 • تلاش در جهت شفاف سازی، تسهیل و اجرای قوانین مربوط به زنان و بررسی پیامدهای مرتبط با ان قوانین.
 • شناسایی موانع تحقق فرصت های عادلانه در قوانین، مقررات و رویه های موجود.
 • شناسایی شکاف ها و فاصله ها در دسترسی عادلانه به منابع، امکانات و فرصت ها در حوزه دانشجویان، کارکنان و اعضای هیات علمی.
 • برنامه ریزی برای افزایش مشارکت زنان دانشگاهی در عرصه های سیاست گذاری، تصمیم گیری و مدیریتی.
 • برنامه ریزی در راستای گسترش پژوهش های مرتبط با حوزه زنان و خانواده.
 • توان افزایی زنان برای ایفای بهینه نقش های چند گانه فردی، خانوادگی، اجتماعی و شغلی.
 • برنامه ریزی به منظور ارتقاء کیفیت زنان دانشگاهی (دانشجویان، اعضای هیات علمی و کارکنان).
 • ارتقاء آگاهی های دینی و فرهنگی در زمینه حقوق زن و خانواده.
 • انجام نیاز سنجی های دوره ای به منظور شناسایی مشکلات و چالش های موجود در حوزه زنان اعم از اعضای هیات علمی، دانشجویان و کارکنان.
 • برنامه ریزی به منظور اجرای دوره ها، نشست های تخصصی و کار گاه های آموزشی (ملی و بین المللی).
 • معرفی توانمندیها و دستاوردهای زنان در حوزه های علم و آموزش.
 • برنامه ریزی در جهت ارتقاء سلامت و گسترش فرهنگ ورزش در زنان.
 • برقراری ارتباط مستمر با مراکز علمی، فرهنگی و اجرائی مرتبط با زنان کشور.
 • تلاش در مسیر رفع محدودیت ها و موانع زنان در بهره مندی از فرصت های مطالعاتی اعضای هیات علمی و بورسیه های تحصیلی در راستای تحکیم بنیان خانواده.
 • مشارکت فعال در شبکه مشاوران حوزه زنان و خانواده دانشگاه های کشور

ارزش ها :

 • حفظ کرامت انسانی به معنای عمیق و گسترده و احترام به حقوق اصیل ایشان
 • رویکردی مبنی بر ارزش های اسلامی و ایرانی و توجه به رفاه در کنار آسایش
 • اصالت خانواده به عنوان رکن پایه جامعه و محیط اصلی آسایش و بالندگی افراد
 • ارتقاء سلامت برای همه آحاد جامعه و نگاهی عدالت محور . گسترده رای کاهش تفاوت ها و تبعیض ها
 • رویکردی مشارکتی و بین بخشی با استفاده از تمامی ظرفیت ها و توانمندی ها
 • توجه و احترام به تفاوت های بیولوژیک بین زنان و مردان و فراهم آوردن زمینه رشد استعدادهای ذاتی انسان ها متناسب با توانمندی

اهداف سازمانی :

 • تحقق ایجاد فرصت های عادلانه در نظام سیاستگذاری و برنامه ریزی و مدیریتی آموزش عالی
 • افزایش مشارکت فعال زنان در توسعه علمی کشور
 • ارتقاء کیفیت زندگی زنان دانشگاهی