حوزه ریاست و روابط عمومی


شرح وظایف و اختیارات مسئول حوزه ریاست

1)ایجاد ارتباط اداری بین ریاست دانشگاه و واحدهای متبوع اعم از شفاهی، کتبی و پیگیری آن‌ها؛

2)نظارت بر تهیۀ پیش‌نویس و صدور نامه‌های متضمن نظرات و دستورات رئیس دانشگاه به واحدهای مختلف؛

3)نظارت بر تهیۀ پیش‌نویس و ثبت و ارسال نامه‌ها، دستورها، بخشنامه‌ها، دعوتنامه‌های صادره و آئین‌نامه‌ها؛

4)نظارت بر اجرای دستورات رئیس دانشگاه، ابلاغ دستورات صادره رئیس دانشگاه به افراد، مؤسسات و واحدهای تابعه؛

5)پاسخگویی و رسیدگی به مشکلات ارباب رجوع واحدهای مختلف دانشگاه؛

6)نظارت بر تنظیم برنامه‌های کاری و ملاقات رئیس دانشگاه، دعوت افراد به منظور تشکیل جلسات و کمیسیون‌ها و نشست‌ها؛

7)نظارت بر تنظیم صورت‌جلسات حوزۀ ریاست و ابلاغ آن‌ها به واحدهای ذی‌ربط و پیگیری مصوبات جلسات مذکور؛

8)نظارت بر انجام امور اداری و اجرائی هیئت‌ها و شورای دانشگاه، کمیسیون‌های مختلف مربوط و ابلاغ مصوبات آن‌ها به  واحدهای  ذیربط؛

9)نظارت بر مکاتبات، تهیۀ دستور جلسه، تدوین و تنظیم مصوبات هیئت امنای دانشگاه؛

10)آماده‌سازی جلسات هیئت رئیسه و شورای دانشگاه؛

11)نظارت بر تنظیم و انتشار اطلاعات و آمار و مصوبات جلسات هیئت امنا، هیئت رئیسه و شورای دانشگاه در قالب کتاب‌های  سیاسی دانشگاه و سایر کتابچه‌ها (اعضای هیئت علمی ورشته‌های موجود)؛

12)نظارت و ایجاد هماهنگی‌های لازم میان ریاست دانشگاه و مدیریت‌هایی که مستقیماً زیر نظر رئیس فعالیت می‌کنند و هماهنگی برفعالیت‌های آنها؛

13)نظارت بر حسن اجرای مصوبات هیئت رئیسه از طرف رئیس دانشگاه؛

14)نظارت بر تهیه پیش‌نویس احکام صادره از سوی رئیس دانشگاه و نظارت بر آغاز و اتمام مدت مدیریت‌های دانشگاه

15)ارائۀ مشورت‌های لازم به رئیس دانشگاه در زمینه‌های مختلف.

 

شرح وظایف واحد روابط عمومی و اطلاع‌ رسانی

- هدایت و هماهنگ سازی کلیه فعالیتها و عملیات مربوط به روابط عمومی و اطلاع‌رسانی دانشگاه

- نظارت بر جمع آوری اطلاعات و آمار در زمینه مطالب منتشره در وسایل ارتباط جمعی

- طراحی و نظارت بر اجرای فعالیتهای ارتباطی و تبلیغی کلان سازمان

- برقراری ارتباط با سایر ادارات، موسسات و ارگانهای دولتی بمنظور هماهنگی و تنظیم برنامه های انتشاراتی، پذیرایی ها، ملاقاتها،کنفرانسها و سمینارها در چارچوب اهداف سازمان

-  پاسخگویی لازم ومقتضی به مطبوعات و رسانه ها درخصوص سوالات یا ابهامات مطروحه دررابطه با سازمان مربوطه

-  برقراری ارتباط با سایر دانشگاهها و سازمانهای فرهنگی در سطح کشور در جهت استفاده از امکانات و تجارب آنان در پیش برداهداف دانشگاه

-   انتخاب خلاصه مطالب جراید و آماده نمودن آن جهت مطالعه مقامات مافوق

- انجام مطالعات افکارسنجی درخصوص برنامه ها و فعالیتهای سازمان متبوع

- جمع آوری اطلاعات لازم جهت بررسی و پیگیری نسبت به موضوعات ارجاعی از طرف مقام مافوق

- شرکت در جلسات، سمینارها و کمیسیونها باتوجه به نیاز

- نظارت بر اجرای کلیه امور مطبوعاتی، سمعی و بصری و رسانه ای سازمان متبوع با توجه به اختیارات تفویضی

- انجام امور مربوط به تشریفات و استقبال از میهمانان

- تهیه ، تنظیم و پیشنهاد برنامه و بودجه سالانه روابط عمومی

- مدیریت محتوی پایگاههای اطلاع رسانی الکترونیک دانشگاه به روز نمودن اطلاعات در سایت اینترنتی دانشگاه

- ارتباط مستقیم و مستمر با مسئولان و ارائه نظر مشورتی به منظور اتخاذ روش های اجرایی مطلوب و تدوین طرحها و برنامه های اجرایی و ارتباطی متناسب

- ارتباط مستقیم با مخاطبان، ارباب رجوع سازمان و جامعه و فراهم آوردن حسن ارتباط متقابل میان مردم و مسئولان سازمان از طریق برگزاری  ملاقات عمومی،
مصاحبه با رسانه های گروهی ، سخنرانیها، سفرها ، بازدیدها و سایر فنون برحسب مورد

- ارتباط مستمر با جراید، خبرگزاری ها و رسانه های گروهی