• مدیر امور پژوهش و فناوری  نام و نام خانوادگی : زهرا جمیلی شیروان
  آدرس پست الکترونیک: jamili@esfarayen.ac.ir
  مقطع تحصیلی : دکتری 
  رشته تحصیلی : 
  دكتري تخصصي مهندسي مواد
  وبسایت شخصی  :  کلیک نمایید

  تلفن:  ۳- ۰۵۸۳۷۲۶۶۵۳۱  داخلی: 262