• معرفی معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع • وظایف و اختیارات


  وظایف و اختیارات معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع به قرار زیر می باشد :
   
  ۱)    همکاری با رئیس دانشگاه در اجرای هر چه بهتر وظایف مربوطه و واحدهای ستادی دانشگاه .

  ۲)    رسیدگی به هدفهای اجرائی دانشگاه و چگونگی گردش کارها و روشهای کار در واحدهای مختلف .

  ۳)    اجرای فعالیتها و برنامه های اداری و مالی و گزارشهای لازم به ریاست دانشگاه .

  ۴)    نظارت بر امور استخدامی دانشگاه طبق مقررات و آئین نامه های مربوطه .

  ۵)    نظارت بر تهیه و تنظیم بودجه دانشگاه و ارسال آن به سازمانهای ذیربط جهت تصویب .

  ۶)    وصول دریافت درآمدهای مردمی در چارچوب مقررات .

  ۷)    نظارت بر خرید کلیه لوازم مصرفی دانشگاه .

  ۸)    نظارت  بر کلیه دریافت و پرداختهای دانشگاه .

  ۹)    ایجاد هماهنگی بین واحدهای دانشگاه .

  ۱۰)  شرکت در شوراها و کمیسیونها – جلسات مختلف و اظهار نظر در مورد مسائل اداری و مالی .

  ۱۱)  تأمین نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه در چارچوب قوانین و مقررات .

  ۱۲)  برنامه ریزی و انجام آموزش قبل  وضمن خدمت کارکنان .

  ۱۳)  تهیه و تدارک کلیه مایجتاج دانشگاه .

  ۱۴)  شرکت در جلسات شورای دانشگاه جهت اتخاذ تصمیمات لازم .

  ۱۵)  نظارت بر کلیه امور خدماتی دانشگاه .