• معاونت آموزش، پژوهش و دانشجویی

  وظایف و اختیارات این معاونت به شرح ذیل می باشد:

  1) ايجاد شرايط مطلوب براي تجاري سازي ونتايج پژوهشي .

  2) برقراري وتوسعه ارتباط سازنده دانشگاه بامراكز،انجمن هاوسازمان هاي علمي، فرهنگي، وپژوهشي .

  3) تقويت و نهادينه كردن همكاري هاي بين المللي در حوزه ي پژوهش ، تجاري سازي و كارآفريني .

  4) نظارت بر اجرای برنامه خدمات رفاهی و فعاليتهای غير آموزشی و فوق برنامه دانشجويان .

  5) توسعه و تعميم رشته‏ های مختلف ورزشی در دانشگاه و ايجاد تسهيلات لازم در اين زمينه .

  6) نظارت در برقراری جلسات گفت و شنود بين استادان و دانشجويان .

  7) نظارت بر تهيه مسکن و کار برای دانشجويان متقاضی .

  8) تهيه وسايل تشويق ورزشکاران ممتاز و نظارت در برگزاری مسابقات ورزشی .

  9) نظارت بر انجام امور مربوط به مشاوره راهنمايی دانشجويان در زمينه‏ های تحصيلی، شغلی، و شخصی .

  10) نظارت بر فعاليتهای فرهنگی، سياسی، و اجتماعی دانشجويان .

  11) برنامه‏ ريزی جهت گسترش ارزشهای اسلامی و انقلابی در کليه سطوح دانشگاهی .

  12) گسترش روابط ميان اعضای هيأت علمی و کارکنان و دانشجويان .
  •