• معرفی واحد امور مالی  معرفی مدیریت                       چارت مالی                            همکارن حوزه مالی                           اخبار و اطلاعیه                                فرم ها                             آیین نامه ها
   


  شرح برخی از اختیارات و وظایف:


  1) انجام کلیه امور مالی دانشگاه و اعمال نظارت برحسن اجرای آن طبق قوانین و مقررات مربوط .

  2) دریافت و وصول درآمدهای عمومی و اختصاصی دانشگاه .

  3) پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و انجام کلیه امور مربوط به مطالبات مالی دانشگاه .

  4) رسیدگی به اسناد و سیستم های حقوق و مزایای کارکنان از نظر انطباق با مقررات .

  5) همکاری در تهیه و تدوین بودجه جاری و عمرانی دانشگاه با مدیریت بودجه و تشکیلات .

  6) رسیدگی به اسناد مالی دانشگاه از حیث تطابق مقررات و آیین نامه های مالی و معاملاتی .

  7) نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات مربوط به امور مالی تفویض شده به حوزه معاونت دانشجویی .

  8) نظارت بر مصرف صحیح اعتبارات از طریق رسیدگی قبل و بعد از آن .

  9) تهیه و تنظیم گزارش های عملکرد مالی و ارائه گزارش های لازم به مراجع ذی ربط .

  10) تنظیم برنامه کار واحدهای تابعه و کنترل و نظارت کار آنها .

  11) انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق .

   
                           
   
   
      

 • کارشناسان امور مالی

   رئیس اداره رسیدگی به اسناد، تنظیم حساب و اعتبارات         |     رئیس اداره دریافت و پرداخت            |         کارشناس طرح و برنامه             |              کارشناس رسیدگی به اسناد


            تلفن : 05837266531 داخلی: 207                                    تلفن : 05837266531 داخلی: 209               تلفن : 05837266531 داخلی: 212                 تلفن : 05837266531 داخلی: 211