• برخی از وظایف و اختیارات واحد کارگزینی به شرح زیر می باشد : 


  ۱- پیگیری و اقدام درخصوص جذب مشمول وظیفه برابر قوانین و مقررات مربوطه .

  ۲- پیگیری و انجام امور حضور و غیاب و مرخصی کارکنان و کنترل به روز آن .
   
  ۳- پیگیری و انجام امور ارزشیابی سالانه کارکنان .

  ۴- انجام امور نقل و انتقالات داخلی کارکنان (صدور ابلاغ داخلی و جابجایی و تغییرات لازم در مرکز هزینه و مزایای ناشی از آن ) .

  ۵- پیگیری و انجام امورمربوطه به انتصابات و ارتقای گروه کارکنان .

  ۶- انجام امور بازنشستگی کارکنان .

  ۷- پیگیری و انجام امور تشکیلات و استخدام کارکنان .

  ۸- پیگیری و انجام بموقع برقراری حقوق و مزایای کارکنان پس از ابلاغ افزایش ضریب و سنوات و … .

  ۹- انجام سایر امور مرتبط از قبیل استعلام از مراجع ذیصلاح درخصوص تاییدیه تحصیلی واصالت گواهینامه عدم سوء پیشینه و … .
   
  ۱۰-پیگیری امور تخلفات اداری کارکنان .