• گروه کار آفرینی و ارتباط با صنعت
   
        

  شرح وظایف کارشناس ارتباط با صنعت
  • پیگیری امور مربوط به کارموزی دانشجویان اعم از :
  • صدور معرفی نامه به محل انجام کاراموزی برای دانشجویان
  • دریافت نامه اختمام کاراموزی وبررسی صحت انجام کاراموزی
  • بایگانی نامه های دریافتی از محل کاراموزی دانشجویان (اختمام، حضور و غیاب)
  • پیگیری امور دانشجویان شرکت کننده در طرح کواپ
  • دریافت و ارسال نامه های اداری به دفتر ارتباط به صنعت
  • بررسي نيازهاي آموزشي در ارتباط با سلامت و معرفي توانمندي در كميته آموزشي به صنايع و سازمانهاي مربوطه
  • تهيه تقويم آموزشي ساليانه و ارسال به صنايع و سازمانهاي مربوطه
  • تدوين ليست دوره هاي آموزشي مورد نياز جامعه در ارتباط با سلامت با هماهنگي مبادي ذيربط
  • تهيه موارد آموزشي از جمله پوستر، خبرنامه و كتابچه آموزشي و فيلم
  • برنامه ريزي و هماهنگي و اخذ مجوز لازم جهت برگزاري كارگاه هاي آموزشي و دوره هاي باز آموزي
  • پيش بيني و تهيه مكان و تداركات و تجهيزات مورد نياز جهت برگزاري دوره هاي آموزشي
  • صدور گواهينامه مربوطه با هماهنگي مبادي ذيربط
  • ارائه گزارش هاي اداري به دبير دفتر ارتباط با صنعت از فعاليت هاي انجام شده