• کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی


    وظایف و اختیارات مدیر کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی


    رشد و گسترش كتابخانه ها و مراكز اطلاع رساني در حال حاضر، از الزامات حياتي هر مؤسسه علمي و دانشگاهي است. كتابخانه مركزي دانشگاه اسفراین كه از سال 1391 فعاليت خود را آغاز كرده است. آنچه مهم و ضروري است تطبيق سطح علمي منابع كتابخانه ها با نيازهاي محققان، اساتيد و دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاه اسفراین مي باشد و اين امر با برنامه ريزي صحيح مسئولين مربوطه و زحمات كتابداران در حال تحقيق و توسعه است.