• اخبار و اطلاعیه های واحد مالی
                                               

  بازدید جناب آقای یزدانی از اعضای هیات محترم نظارت و ارزیابی استان از واحد مالی

                                               
   
  برگزاری جلسه تحویل اموال توسط امین اموال سابق آقای مهدیان فر به آقای رامشک

     بازدید آقایان حاتمی و ذوالفقاری مسولین اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان شمالی (اداره اموال)

  از مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین با همراهی مدیریت مالی دانشگاه
  جلسه آموزشی نرم افزار اموال و انبار همکاران حوزه مالی