• معرفی واحد امور اداری و پشتیبانی

 • وظایف و اختیارات

  برخی از وظايف امور اداری و پشتيبانی :

  1) اجرای سياست ها و خط مشی های دانشگاه در زمينه های مربوط به امور اداری ، استخدامی و پشتيبانی .

  2) نظارت بر حسن انجام فعاليتهای واحدهای تابعه .

  3) ايجاد و نگهداری بانک اطلاعاتی پرسنلی و سوابق خدمتی و اداری کليه پرسنل مجتمع .

  4) پيش بينی ترفيع و تغيير گروه سالانه کارکنان با کمک واحدهای مربوط .

  5) همکاری با واحد حراست در زمينه حفاظت از ساختمانها ، اموال و تاسيسات .

  6) شرکت در جلسات تهيه و تنظيم بودجه پرسنلی کارکنان .

  7) نظارت در انجام کليه امور خدماتی مجتمع و ارائه آن به واحد های مختلف .

  8) انجام امور مربوط به قراردادهای مجتمع با هماهنگی مسئولين ذيربط .

  9) تهيه طرحهای مربوط به رفاه عمومی کارکنان و نظارت بر حسن اجرای طرحهای مزبور .

  10) برنامه ريزی و نظارت بر روشهای مطلوب اداره امور استخدامی مجتمع .

  11) نظارت بر اجرای صحيح مقررات استخدامی و ارائه راهنمای های لازم .

  12) مشارکت در جلسات و کميسيونهای مختلف و اظهارنظر و ارائه پيشنهادات لازم .

  13) رسيدگی به امور رفاهی و بازنشستگی کارکنان و اتخاذ تصميمات لازم .

  14) نظارت بر امر ارزشيابی واحد های تابعه .