• برنامه حضور اساتید حق التدریس

  دانشکده برق و کامپیوتر
  لینک کلاس دانشجو http://85.185.81.26/rug3owqk0ejt/
  ردیف نام و نام خانوادگی لینک کلاس ، تاریخ و ساعت برگزاری
  1.  
  امامی جلال یکشنبه مورخ 23 آبان و 21 آذر ساعت 16
  1.  
  رباني سیده نسیم سه شنبه مورخ 25 آبان و 16 آذر ساعت 14
  1.  
  روح پرور ملیحه یکشنبه مورخ 23 آبان و 21 آذر ساعت 12
  1.  
  قمری هادی یکشنبه مورخ 23 آبان و 21 آذر ساعت 18
  1.  
  مؤید حجت دوشنبه مورخ 24 آبان و 22 آذر ساعت 10
  1.  
  محمدی صالح چهارشنبه مورخ 26 آبان و 17 آذر ساعت 8
  1.  
  روئینی علی چهارشنبه مورخ 26 آبان و 17 آذر ساعت 18
  1.  
  نودهی فتانه دوشنبه مورخ 24 آبان و 22 آذر ساعت 16
  1.  
  باقری اسما دوشنبه مورخ 24 آبان و 22 آذر ساعت 12
  1.  
  روشنی نسرین سه شنبه مورخ 25 آبان و 16 آذر ساعت 12
  1.  
  اسحاقی فاطمه شنبه مورخ 22 آبان و 20 آذر ساعت 10

  دانشکده  مکانیک و عمران
  لینک کلاس دانشجو http://85.185.81.26/mechcivil/
  ردیف نام و نام خانوادگی لینک، تاریخ و ساعت برگزاری
  1.  
  قربانی ایزدی مجید چهارشنبه مورخ 26 آبان و 17 آذر ساعت 18
  1.  
  اسفندیاری هدی یکشنبه مورخ 23 آبان و 21 آذر ساعت 16
  1.  
  غفوریان نصرتی حسن سه شنبه مورخ 25 آبان و 16 آذر ساعت 10
  1.  
  لعل بهرامپور یوسف شنبه مورخ 22 آبان و 20 آذر ساعت 18

   
  دانشکده مواد و شیمی
  لینک کلاس دانشجو http://85.185.81.26/matchem/
  ردیف نام و نام خانوادگی لینک، تاریخ وساعت
  1.  
  چاره خواه رضا دوشنبه مورخ 24 آبان و 22 آذر ساعت 16
  1.  
  غلامی راد فاطمه سه شنبه مورخ 25 آبان و 16 آذر ساعت 16
  1.  
  فیضی پویان دوشنبه مورخ 24 آبان و 22 آذر ساعت 14
  1.  
  مریم حسن پور چهارشنبه مورخ 26 آبان و 17 آذر ساعت 12

  دانشکده گروه علوم پایه و معارف
  لینک کلاس دانشجو http://85.185.81.26/science/
  ردیف نام و نام خانوادگی لینک، تاریخ وساعت برگزاری
  زبان خارجه (دانشکده مواد و شیمی)  
  1.  
  قصیر نسرین شنبه مورخ 22 آبان و 20 آذر ساعت 10
  ریاضیات (دانشکده مکانیک و عمران)  
  1.  
  طیبه محمدزاده ثانی دوشنبه مورخ 24 آبان و 22 آذر ساعت 10