• مناقصه ها و مزایده های مجتمع
  به نام خدا
  مناقصه یک مرحله ای
   
  مجتمع آموزش عالی فنی ومهندسی اسفراین در نظر دارد کلیه ی فعالیت های خدماتی وپشتیبانی سال 1398 رابه یکی از شرکت های صلاحیت دار خدماتی از طریق برگزاری مناقصه یک مرحله ای واگذار نماید

  زمان دریافت اسنادمناقصه: از تاریخ 1397/12/06 لغایت 1397/12/08

  قبول پیشنهادات: تا پایان وقت اداری 1397/12/21

  زمان گشایش پاکتها:  1397/12/25 ساعت 10:30 صبح در محل مجتمع

  مبلغ سپرده شرکت درمناقصه: 600.000.000 ریال


  نوع سپرده: به صورت ضمانتنامه بانکی یا چک تضمین شده بانکی دروجه مجتمع آموزش عالی فنی ومهندسی اسفراین ویا واریز نقدی به حساب شماره 444278951  بانک تجارت شعبه امام خمینی اسفراین دروجه مجتمع آموزش عالی

  کلیه ی اشخاص حقوقی جهت دریافت اسناد مناقصه با داشتن معرفی نامه معتبر وفیش واریزی به مبلغ 500.000 ریال به شماره حساب  2178711805004  شناسه  78356629361504928  بانک ملی شعبه امام خمینی اسفراین به آدرس ذیل مراجعه نمایند.

  آدرس: اسفراین بلوارآزادگان نبش میدان مادر مجتمع آموزش عالی فنی ومهندسی اسفراین(دبیرخانه مجتمع) 

  توجه: پرداخت هزینه دونوبت آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.