گروه نظارت و ارزیابی

 یکی از مهمترین وظایف دانشگاه تضمین کیفیت و ایجاد راهکارهای لازم برای بهبود کیفیت در امور آموزشی، پژوهشی و پرورشی است. هدف مدیریت نظارت وارزیابی آسیب شناسی، ارایه راهکارها و ایجاد زمینه لازم برای تضمین و بهبود کیفیت در دانشگاه می­باشد.  

همزمان با تشکیل شورای نظارت و سنجش آموزش در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی در اواخر دهة ۱۳۶۰ ، به منظور کمک به اجرای مصوبات آن و گسترش ارتباط مطلوب و سالم بین دانشگاهها و وزارت متبوع ، طبق بخشنامه وزارتی ، در هریک از دانشگاهها دفتری بنام "دفتر نظارت و سنجش آموزش" زیر نظر معاونت آموزشی دانشگاه تشکیل گردید. متعاقباً نام دفتر به "دفتر نظارت وارزیابی" تغییر یافت و از نظر جایگاه سازمانی نیز پیشنهاد شد تا در هر دانشگاه دفتر نظارت و ارزیابی وظایف خود را مستقیماً زیر نظر رئیس دانشگاه  به انجام برساند.


شرح وظایف دفتر نظارت، ارزیابی 

۱-اجرای مصوبات شورای نظارت و ارزیابی مجتمع.

۲- ایجاد هماهنگی با واحدهای تابعه در دانشگاه به منظور جمع‌آوری اطلاعات و آمار مورد نیاز.

۳- تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط و ارایه گزارش به شورای نظارت و ارزیابی مجتمع.

۴- همکاری با گروه‌های اعزامی نظارت و ارزیابی از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

۵- ایجاد هماهنگی و ارتباط میان شورای نظارت و ارزایابی مجتمع و دفتر نظارت و ارزیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

۶- تهیه گزارش مربوط به کیفیت آموزشی مجتمع بر اساس الگوهای تنظیم شده از سوی شورای نظارت و ارزیابی آموزشی کشور و ارایه آن به ریاست مجتمع جهت انعکاس به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در پایان هر نیمسال تحصیلی.

۷- ارزیابی ارتقاء کیفیت و کمیت فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، اجرایی و میزان کارآیی برنامه‌ها و مقررات بر اساس عوامل و شاخص‌های تعیین شده.

۸- جمع‌آوری و ارایه نظرات و پیشنهادهای لازم در جهت اصلاح و بهبود کیفیت آموزشی در مجتمع.

۹- ارزیابی روش تدریس اعضاء هیأت علمی مجتمع و تلاش در جهت انتخاب مناسب‌ترین روش تدریس برای هر موضوع درسی از طریق تکمیل فرم‌های پرسش‌نامه توسط دانشجویان و نظرخواهی از دانش‌آموختگان در مورد نقاط قوت و ضعف نحوه آموزش در دانشگاه.

۱۰- بررسی و تصویب طرح‌های مربوط به نظارت و ارزیابی مجتمع.

۱۱- بررسی وضعیت آموزشی، پژوهشی، و رفاهی اعضاء آموزشی مجتمع و یافتن شاخص‌ها و عوامل تأثیرگذار بر کیفیت آموزش.

۱۲- بررسی و ارزیابی مستمر کارکرد گروه‌های آموزشی، دانشکده‌ها و واحدهای مجتمع و ارایه گزارش به معاون آموزشی و پژوهشی مجتمع.

۱۳- بررسی مشکلات و موانع رشد کیفی آموزش در مجتمع و ارایه طرح‌های مناسب جهت بهبود و افزایش سطح کیفی آموزشی مجتمع .

۱۴- ارتباط با دانشگاه‌های معتبر جهان و کسب اطلاع از نحوه تلاش‌ها و دستاوردهای نوین در زمینه نظارت و ارزیابی آموزش و استفاده بهینه از آن .

۱۵- برنامه ریزی و ارزیابی منظم فعالیت‌های مدیران مرتبط با امور آموزشی مجتمع .

۱۶- پیشنهاد برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی برای اعضای هیأت علمی و مدیران دانشگاه در جهت ارتقای کیفیت آموزشی و مدیریت آموزشی مجتمع .

۱۷- انجام بررسی‌های لازم در زمینه تغییر و یا توسعه برنامه‌های درسی و آموزشی و ارایه پیشنهاد به معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی .

۱۸- تهیه آیین‌نامه و تحصیلات تکمیلی .

۱۹- تهیه آیین‌نامه و دستورالعمل‌های لازم در زمینه مربوط .

۲۰- نظارت بر نحوه اجرای امتحانات میان ترم و پایان ترم مجتمع .

۲۱- نظارت بر حسن اجرای مقررات آموزشی دانشگاه و ارایه گزارش موارد تخلف به معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی مجتمع .