دبیرخانه جذب اعضای هیأت‌علمی

کلیه امور اجرایی هیأت اجرایی جذب از قبیل اعلام فراخوان عمومی جذب، دریافت تقاضای همکاری، تشکیل پرونده، پاسخگویی به متقاضیان و... توسط دبیرخانه جذب، انجام خواهد شد.


وظایف و اختیارات هیأت جذب
- شناسایی و تعیین نیازهای جذب اعضای هیأت علمی در گروه‎های آموزشی و پژوهشی. 
- انجام فراخوان عمومی برای جذب اعضای هیأت علمی مجتمع.
- تصمیم‌گیری در خصوص نحوه و چگونگی استخدام اعضای هیأت علمی اعم از قراردادی، پیمانی، رسمی-آزمایشی، رسمی-قطعی، هیأت علمی طرح سربازی، مأموریت و انتقال اعضای هیأت علمی در چارچوب آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوطه. 
- اعلام نظر درخصوص جذب اعضای هیأت علمی متقاضی استخدام در مجتمع.
- نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به استخدام اعضای هیأت علمی. 
- برگزاری جلسات هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی مجتمع.
- اجرای مصوبات هیات اجرایی جذب مجتمع.
 - انجام مکاتبات با مرکز جذب و نظارت ( وزارت علوم، تحقیقات و فناوری).
-  پاسخگویی به متقاضیان و معترضین نتایج جذب هیأت علمی.