مدیریت امور حقوقی

مدیریت امور حقوقی مجتمع به عنوان یکی از مدیریت‌های زیر مجموعه ریاست محترم مجتمع با ماموریت و رسالت استیفای حقوق و حفظ منافع مجتمع به انجام  وظایف خود می پردازد، که اهم شرح وظایف و اختیارات این مدیریت به شرح زیر می باشد:


اقدامات قضایی در جهت استیفای حقوق دولت


الف- امور کیفری

از قبیل (اختلاس ، کلاهبرداری، خیانت در امانت ، سرقت ،جعل سوء استفاده و غیره) که مراحل آن بشرح ذیل می‌باشد:

طرح شکایت و تنظیم شکوائیه

تشکیل پرونده در شعب مربوطه دادگاه

پیگیری از طریق مراجع انتظامی (کلانتری، آگاهی)

معرفی نماینده و شرکت در وقت تعیین شده و پیگیری تا حصول نتیجه و اجرای رای صادره


ب- امور حقوقی

تهیه و تنظیم دادخواست حقوقی

تقدیم دادخواست به مرجع قضایی صالح به رسیدگی و تهیه مدارک لازم

شرکت در جلسات دادرسی پس از تعیین وقت

کسب اطلاع از حکم صادره و پیگیری اجرای حکم


بررسی و پاسخ به دعاوی حقوقی مطروحه له و علیه مجتمع

از قبیل ضرر و زیان وارده، موارد تخلیه ملک، مطالبه اجور معوقه، الزام به انجام تعهد و با تنظیم لایحه، تهیه مدارک و مستندات لازم، شرکت در جلسات رسیدگی.


بررسی، شرکت در جلسات رسیدگی دیوان عدالت اداری عنداللزوم

بررسی، پاسخ شرکت در جلسات رسیدگی دیوان عدالت اداری مربوط به شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی علیه مجتمع و مؤسسات تابعه بخصوص واحدهای آموزشی و نیروی انسانی


رسیدگی به پرونده‌های موجود در مراجع اداری

۱. هیاتهای مالیاتی

۲. هیات‌های تشخیص حل اختلاف اداره کل کار و امور اجتماعی

۳. هیات‌های تشخیص تأمین اجتماعی

۴. کمیسیون بدوی و تجدیدنظر ماده۱۰۰ قانون شهرداری‌ها


بررسی وضعیت متعهدین به خدمت

۱. بررسی وضعیت تعهد و اخذ غرامت تحصیلی از متعهدین خدمت

۲. اقدام جهت مکاتبات لازم در زمینه اخذ سند تعهد و تعیین میزان مطالبات دانشگاه از متعهدین از طریق ادارات و   قسمت‌های مربوطه پرداخت کننده وجوه یا مراجع مسئول مندرج در سند تعهد

۳. اخذ تعهد رسمی از افرادی که جهت گذارندن دوره های آموزشی به این دفتر معرفی می‌گردند.

 ۴. پیگیری اسناد متعهدین به خدمت (دانشجویان پزشکی- پرستاری - بهیاری) و تارکین خدمت و همچنین فسخ اسنادی که تعهد آنان سپری شده است .


اخذ تعهد جهت فرصتهای مطالعاتی

۱. اخذ وثیقه‌های ملکی و غیرملکی از متقاضیان استفاده از بورس تحصیلی

۲. اقدام در جهت فک سند در صورت ایفای تعهدات شخص متعهد از طریق دفترخانه مربوطه و اجرای ثبت تا حصول نتیجه

۳. در صورت عدم ایفای تعهد تقاضای صدور اجراییه و ارسال آن به اجرای ثبت جهت وصول طلب

۴. مکاتبه با اداره متبوع کارمند ضامن جهت مبلغ مورد مطالبه و کسر از حقوق وی


بررسی امور ثبتی

۱.نظارت و اقدام به صدور درخواست اجرائیه نسبت به اسناد لازم الاجرا به منظور وصول حقوق مجتمع و دولت

۲. جمع‌آوری مدارک مورد نیاز در مورد املاکی که در حین اجرای تشریفات ثبتی مورد اعتراض اشخاص حقیقی و حقوقی قرار می‌گیرند

۳. تهیه و تنظیم اسناد (رسمی - غیررسمی) معاملات از قبیل خرید و فروش، اجاره، رهن و غیره

۴. نظارت بر تقاضای صدور سند در مورد املاکی که تا کنون سند برای آنها صادر نگردیده است از ناحیه نماینده امور املاک واحدهای تابعه


تهیه متن قراردادهای مورد عمل در واحدهای تابعه مجتمع

۱.بررسی متن قراردادهای ارسالی از واحدها یا معاونتهای ذیربط از لحاظ چهارچوب حقوقی آنها

۲.اظهار نظرهای مشورتی در مورد اختلافات حادث شده ناشی از برداشتهای متفاوت از متن قراردادها


سایر وظایف محوله از قبیل

۱-جمع آوری، بررسی و تنظیم اطلاعات جهت استفاده در متن لوایح و پیش نویس مصوبات هیات امناء مجتمع

۲-عضویت در کمیته های اخلاق در پژوهش، نظارت بر نشریات دانشگاهی، کمیته های مواد ۹۴ و ۱۰۴ آیین نامه مالی معالاتی دانشگاه