فضاهای ورزشی

مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین به جهت حفظ سلامت و تندرستی و روحیه دانشجویان اقدام به تاسیس و تکمیل اماکن ورزشی گوناگون در فضای داخلی مجتمع نموده است .